Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
Hoofdstuk 1
Algemene bepalingen
Artikel 1    Begripsbepalingen
Artikel 2    Arbeid op vaartuig
Hoofdstuk 2
Het recht op en de hoogte van de eenmalige uitkering
Artikel 3    Voorwaarden recht op eenmalige uitkering
Artikel 4    Recht op uitkering nabestaanden
Artikel 5    Beperkingen recht op uitkering
Artikel 6    Hoogte eenmalige uitkering
Hoofdstuk 3
Het geldend maken van het recht op de eenmalige uitkering
Artikel 7    De aanvraag
Artikel 8    Overlijden na aanvraag
Artikel 9    Informatieverplichtingen
Artikel 10   Beslistermijnen
Hoofdstuk 4
Betaling en terugvordering
Artikel 11   Uitbetaling
Artikel 12   Herziening, intrekking en terugvordering
Hoofdstuk 5
Uitvoering en financiering
Artikel 13   Uitvoeringsorgaan
Artikel 14   Advies instituut asbestslachtoffers
Artikel 15   Overeenkomst tussen Bank en instituut asbestslachtoffers
Artikel 16   Rijksbijdrage
Artikel 17   Opgave lasten
Artikel 18   Vaststelling rijksbijdrage
Artikel 19   Informatieverplichting Bank
Hoofdstuk 6
Slotbepalingen
Artikel 20   Wijziging regeling vrijlating in ABW
Artikel 21   Evaluatie regeling
Artikel 22   Inwerkingtreding
Artikel 23   Citeertitel
Toelichting
Algemene toelichting
Inleiding
Aanleiding
Juridische lijdensweg
Het advies ‘asbestslachtoffers’
Instituut asbestslachtoffers
Doelstelling regeling
Inhoud van de regeling
Binding met Nederland
Kring van gerechtigden
Indiening en behandeling aanvraag
Ad a. wijze van indiening van de aanvraag en eisen waaraan de aanvraag dient te voldoen
Ad b. de verhouding tussen Bank en Instituut Asbestslachtoffers
Ingangsdatum
Vormgeving regeling
Uitvoering van de regeling
Geschat beroep op de regeling
Risicopopulatie
Schatting van de incidentie van gevallen van maligne mesothelioom
Aantal aanvragen
Artikelsgewijze toelichting
Artikel 1    Begripsbepalingen
Onderdelen e en f
Onderdeel g
Onderdelen h en i
Onderdeel j en het tweede, derde en vierde lid
Artikel 2    Arbeid op vaartuig
Artikel 3    Voorwaarden recht op eenmalige uitkering
Eerste lid
Aanhef
Onderdeel a
Onderdeel b
Onderdeel c en tweede lid
Artikel 4    Recht op uitkering nabestaanden
Artikel 5    Beperkingen recht op uitkering
Eerste lid
Tweede lid
Artikel 6    Hoogte eenmalige uitkering
Artikel 7    De aanvraag
Artikel 8    Overlijden na aanvraag
Artikel 9    Informatieverplichtingen
Artikel 10    Beslistermijnen
Artikel 12    Herziening, intrekking en terugvordering
Artikel 13    Uitvoeringsorgaan
Artikelen 14 en 15    Relatie Bank en het instituut asbestslachtoffers
Artikelen 16 tot en met 18    Financiering regeling
Artikel 19    Informatieverplichting Bank
Artikel 20    Vrijlating Abw
Artikel 21    Evaluatie regeling
Bijlage bij de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers
Protocol diagnostiek maligne mesothelioom
1.     Algemeen
2.     Procedure met betrekking tot het onderzoek naar de diagnose
3.     Procedure met betrekking tot het histologisch en cytologisch onderzoek door het NMP
4.     Beoordeling van het histologisch en cytologisch onderzoek door het NMP
5.     Procedure met betrekking tot het expertoordeel van de NVALT