Arbeidsomstandighedenwet 1998
HOOFDSTUK 1 DEFINITIES EN TOEPASSINGSGEBIED
Definities
•  Artikel 1
Uitbreiding Toepassingsgebied
•  Artikel 2
HOOFDSTUK 2 ARBEIDSOMSTANDIGHEDENBELEID
Arbobeleid
•  Artikel 3
Aspecten van arbobeleid
•  Artikel 4
Inventarisatie en evaluatie van risicoís
•  Artikel 5
Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken
•  Artikel 6
Informatie aan het publiek
•  Artikel 7
Voorlichting en onderricht
•  Artikel 8
Melding ongevallen en beroepsziekten
•  Artikel 9
Voorkomen van gevaar voor derden
•  Artikel 10
Algemene verplichtingen van de werknemers
•  Artikel 11
HOOFDSTUK 3 SAMENWERKING, BIJZONDERE RECHTEN VAN DE ONDERNEMINGSRAAD, DE PERSONEELSVERTEGENWOORDIGING EN DE BELANGHEBBENDE WERKNEMERS EN DE REGELING VAN DE DESKUNDIGE BIJSTAND
Samenwerking en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en de belanghebbende werknemers
•  Artikel 12
Werkoverleg
•  Artikel 13
Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming
•  Artikel 14
Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
•  Artikel 15
HOOFDSTUK 4 BIJZONDERE VERPLICHTINGEN
Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
•  Artikel 16
Maatwerk door werkgevers en werknemers
•  Artikel 17
Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
•  Artikel 18
Verschillende werkgevers
•  Artikel 19
Certificatie
•  Artikel 20
Informatievoorziening
•  Artikel 21
Aanwijzingen
•  Artikel 22
Taakverwaarlozing
•  Artikel 23
HOOFDSTUK 5 TOEZICHT EN AMBTELIJKE BEVELEN
Ambtenaren belast met het toezicht
•  Artikel 24
Toezicht op instellingen
•  Artikel 25
Geheimhouding
•  Artikel 26
Eis tot naleving
•  Artikel 27
Stillegging van het werk
•  Artikel 28
Werkonderbreking
•  Artikel 29
HOOFDSTUK 6 VRIJSTELLINGEN, ONTHEFFINGEN EN BEROEP
Vrijstelling en ontheffing
•  Artikel 30
Beroep
•  Artikel 31
HOOFDSTUK 7 SANCTIES
Strafbepaling
•  Artikel 32
Beboetbare feiten
•  Artikel 33
Hoogte boete en recidive
•  Artikel 34
Informatie, zwijgrecht en cautie
•  Artikel 35
Boete-rapport
•  Artikel 36
Boete-beschikking
•  Artikel 37
Betaling
•  Artikel 38
Aanmaning
•  Artikel 39
Invordering
•  Artikel 40
Verjaring
•  Artikel 41
Wijziging boetebedrag
•  Artikel 42
Terugbetaling
•  Artikel 43
HOOFDSTUK 8 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN
Kosten
•  Artikel 44
Gemeente
•  Artikel 45
Wet economische delicten
•  Artikel 46
Evaluatie
•  Artikel 47
Intrekking
•  Artikel 48
Overgang
•  Artikel 49
•  Artikel 50
•  Artikel 51
•  Artikel 52
Toepassingsgebied
•  Artikel 2
•  Artikel 53
•  Artikel 54
Overgang verzoeken en beroepen
•  Artikel 55
Arbeidstijdenwet
•  Artikel 56
Invoeringswet Arbeidsvoorzieningswet
•  Artikel 57
Wet medezeggenschap onderwijs 1992
•  Artikel 58
Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
•  Artikel 59
Wet op de ondernemingsraden
•  Artikel 60
Wet privatisering RBB
•  Artikel 61
Organisatiewet sociale verzekeringen
•  Artikel 62
Ziektewet
•  Artikel 63
Burgerlijk Wetboek
•  Artikel 64
Inwerkingtreding
•  Artikel 65
Citeertitel
•  Artikel 66

Memorie van toelichting Arbeidsomstandighedenwet 1998

I.† Algemeen

1.† Inleiding
2.† De nota HeroriŽntatie arbobeleid en Arbowet en het advies van de Sociaal-Economische Raad
2.1† De nota HeroriŽntatie arbobeleid en Arbowet (maart 1996)
2.2† Het advies van de Sociaal-Economische Raad
3.† Hoofdlijnen van het regeringsbeleid
4.† Aanleidingen voor nieuwe wetgeving
5.† Hoofdlijnen van het wetsvoorstel
5.1† Algemeen kader voor arbeidsomstandighedenbeleid
a.† Inhoudelijke algemene principes voor arbeidsomstandighedenbeleid
b.† Bepalingen inzake het beleidsproces; de ďsysteembepalingenĒ
c.† Bijzondere aspecten van arbeidsomstandighedenbeleid
d.† Deskundige bijstand arbodiensten
e.† Medezeggenschap
5.2† Certificatie
5.3† Sanctionering, toezicht en handhaving
5.4† Informatie
6. Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
7. FinanciŽle gevolgen voor bedrijfsleven en collectieve sector

II.† Artikelsgewijze toelichting

Artikel  1   Definities
Artikel  2    Uitbreiding toepassingsgebied
Artikel  3    Arbobeleid
Artikel  4    Aspecten van het arbobeleid
Artikel  5    Inventarisatie en evaluatie van risicoís
Artikel  6 en 7 Voorkoming en beperking van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen zijn betrokken en informatie aan het publiek
Artikel  8    Voorlichting en onderricht
Artikel  9    Melding van ongevallen
Artikel  10   Voorkomen van gevaar voor derden
Artikel  11   Algemene verplichtingen van de werknemers
Artikel  12   Samenwerking en bijzondere rechten van de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging en belanghebbende werknemers
Artikel  14   Deskundige bijstand op het gebied van preventie en bescherming
Artikel  15   Deskundige bijstand op het gebied van bedrijfshulpverlening
Artikel  16   Nadere regels met betrekking tot arbeidsomstandigheden alsmede uitzonderingen op en uitbreidingen van toepassingsgebied
Artikel  17   Maatwerk door werkgevers en werknemers
Artikel  18   Arbeidsgezondheidskundig onderzoek
Artikel  19   Verschillende werkgevers
Artikel  20   Certificatie
Artikel  21   Informatievoorziening
Artikel  22   Aanwijzingen
Artikel  23   Taakverwaarlozing
Artikel  24 t/m 31  Toezicht, ambtelijke bevelen, vrijstellingen, ontheffingen en beroep
Artikel  32   Strafbepaling
Artikel  33   Beboetbare feiten
Artikel  34   Hoogte boete en recidive
Artikel  35   Informatie, zwijgrecht en cautie
Artikel  36 en 37 Boete-rapport en boete-beschikking
Artikel  38   Betaling
Artikel  39 en 40 Aanmaning en invordering
Artikel  41   Verjaring
Artikel  42   Wijziging boetebedrag
Artikel  43   Terugbetaling
Artikel  44   t/m artikel 66 Overgangs- en slotbepalingen
Artikel  46   Wet economische delicten
Artikel  49   Wet economische delicten

Memorie van toelichting Wijziging van de Arbeidsomstandighedenwet 1998
Algemeen
FinanciŽle gevolgen voor het bedrijfsleven en de collectieve sector
Uitvoerbaarheid en handhaafbaarheid
Artikelsgewijze toelichting
Artikel I Wijziging Arbeidsomstandighedenwet 1998
Artikel II Wijziging Binnenschepenwet
Artikel III Wijziging Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs
Artikel IV Wijziging Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992
Artikel V Wijziging Wet op de economische delicten
Artikel VI Wijziging Wet op de ondernemingsraden
Artikel VII Wijziging Wet op de (re)integratie arbeidsgehandicapten
Artikel VIII Wijziging Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek