DOCUMENTEN VOOR DE REGELING CERTIFICATIE ARBODIENSTEN
Copyright:SBCA, 2001

Definities en geraadpleegde literatuur
   A. Definities
   B. Geraadpleegde literatuur

Richtlijn Arbodiensten
1.         Structuur
1.1.    Externe arbodienst
   1.1.1.   Taken
   1.1.2.   Rechtspersoonlijkheid
   1.1.3.   Statuten
   1.1.4.   Onafhankelijkheid
   1.1.5.   Deskundigheidseisen
   1.1.6.   Overzicht opdrachtgevers en verzorgde werknemers
1.2.    Interne arbodienst
   1.2.1.   Medezeggenschap
   1.2.2.   Samenwerking
   1.2.3.   Onafhankelijkheid
   1.2.4.   Deskundigheidseisen
   1.2.5.   Overzicht opdrachtgever en verzorgde werknemers
   1.2.6.   Nieuwe interne arbodienst
1.3.    Samenwerkingsverband
   1.3.1.   Eisen
   1.3.2.   Verantwoordelijkheid
   1.3.3.   Geldigheidsduur
   1.3.4.   Overeenkomst
2.     Kwaliteitssysteem
2.1.    Directieverantwoordelijkheid
   2.1.1.   Beleid (beleidsverklaring)
   2.1.2.   Continuīteit
   2.1.3.   Organisatie (interne overlegstructuur)
   2.1.3.1.   Verantwoordelijkheid en bevoegdheid
   2.1.3.2.   Functioneren
   2.1.3.3.   Middelen
   2.1.3.4.   Directievertegenwoordiger
   2.1.4.   Beoordeling door de directie
2.2.    Kwaliteitssysteem
   2.2.1.   Algemeen
   2.2.2.   Kwaliteitsplanning (kwaliteitsplan)
2.3.    Verplichtingen ten opzichte van de klant
   2.3.1.   Contractbeoordeling
   2.3.2.   Relatie met de opdrachtgever
2.4.    Personeelsmanagement
   2.4.1.   Planning capaciteit personeel
   2.4.2.   Uitrusting en aantallen
   2.4.3.   Instructies
   2.4.4.   Functioneringsgesprekken
   2.4.5.  Intercollegiale toetsing
   2.4.6.   Opleiding
   2.4.7.   Bewustmaking kwaliteitssysteem
2.5.    Document- en gegevensbeheer
   2.5.1.   Beheersing van documenten van het kwaliteitssysteem
   2.5.2.   Persoonsregistratie
2.6.    Inkoopgegevens
2.7. Procesbeheersing
   2.7.1.  Risico-inventarisatie en -evaluatie
   2.7.2.  Begeleiding en ziekteverzuim
   2.7.3.  Arbeidsomstandighedenspreekuur
   2.7.4.  (Vrijwillig) periodiek arbeidsgezondheidskundig onderzoek
   2.7.5.  Overige advies- en ondersteuningstaken
   2.7.6.  Aanstellingskeuringen
2.8. Beheersing van metingen, meetinstrumenten en opslag
   2.8.1.  Beheersing van metingen
   2.8.2.  Beheersing van meetinstrumenten
2.9. Corrigerende en preventieve maatregelen
   2.9.1   Klachtenbehandeling
2.10.  Beheersing van kwaliteitsregistraties
   2.10.1. Kwaliteitsregistratie
   2.10.2. Verslaglegging en evaluatie activiteiten
2.11.  Interne kwaliteitsaudits
2.12.  Statistische technieken

   Bijlage 1 Statuut BOA
   Bijlage 2 Statuut bedrijfsarts
Reglement Certificatie Arbodiensten
   1.  Inleiding
   2.  Criteria voor certificatie-instellingen
   3.  Criteria voor auditors
     3.1. Inzet auditors
     3.2. Profielen auditors
     3.3. Gedragsregels

   4.  Procedure voor certificatie
     4.1. Indienen aanvraag voor certificatie-onderzoek
     4.2. Uitvoering vooronderzoek
     4.3. Opstellen van het werkplan
     4.4. Uitvoering van de audit
     4.5. Rapportage en beoordeling
     4.6. Verstrekken of afwijzen Certificaat Arbodiensten
     4.7. Certificatie-overeenkomst
     4.8. Certificatie van een nieuwe externe arbodienst

   5.  Klachtenprocedure
   6.  Certificaat en organisatieverandering
   Bijlage 1 Voorbeeld inzet deskundige auditors
   Bijlage 2 Auditdagen per arbodienst
Overgangsregeling Certificatie Arbodiensten

Aangewezen certificatie-instellingen arbodiensten
Overzicht van gecertificeerde interne arbodiensten
Overzicht van gecertificeerde externe arbodiensten